Contoh Borang: Muat turun di http://www.ums.edu.my/ppi/borang.php?id=1

This is a good read : http://www.meaning.ca/archives/archive/art_how_to_write_P_Wong.htm

PANDUAN UMUM PENULISAN KERTAS KERJA (ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN)

1. Pengenalan

Latarbelakang

Pernyataan masalah

Objektif

Skop kajian

(untuk cadangan penyelidikan  – sentuh mengenai Metode, jangkaan dapatan/hasil)

Perbincangan dan Gambaran menyeluruh

2. Sorotan literatur

Pengenalan

Literatur yang berkaitan

Ringkasan

3. Metodology

Pengenalan

Metod kajian

Kajian kes dan kajian lapangan

Dapatan awal

Ringkasan

4. Dapatan

Perbincangan

Dapatan

Hasil pembelajaran dan permasalahan

Aplikasi

Ringkasan

5. Analisis/Perbincangan dan Pentup

Analisis

Perbincangan

Rekomendasi

Penutup

Rujukan

Gunakan konvensyen rujukan yang tepat

Nota:

Maklumat untuk Gambar Rajah hendaklah ditulis di sebelah bawah

Maklumat untuk Jadual hendaklah ditulis di sebelah atas

Advertisements